РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІКРОБІОТИ В ҐРУНТОВОМУ ПОКРИВІ НА ТЕРИТОРІЇ УРАНОВИХ ШАХТ СМОЛІНСЬКА ТА НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geotech2023.37.06

Ключові слова:

наносний ґрунтовий покрив, мікобіота, мікоміцети, полівалентні форми мікоміцетів, гриби-убіквісти.

Анотація

Висвітлено результати дослідження розповсюдження біоти в ґрунтовому покриві уранових шахт Смолінська та Новокостянтинівська в Кіровоградській області. В основу методології досліджень покладено системний підхід, у межах якого використовували загальнонаукові методи (аналіз і синтез даних) – виділення та ідентифікацію біоти. В умовах екологічного моніторингу та зростаючого антропогенного пресу виникає потреба в більш уважному ставленні до навколишнього середовища та вияву нових факторів ризику. На людину, як суб’єкта біосфери, впливають не тільки природні екологічні фактори, але й нові, які створює сама людина і тим самим істотно змінює довкілля. Ця залежність визначає появу різних енвайронментальних співвідношень між усіма біотичними й абіотичними компонентами біосфери. Інтенсивний видобуток руди з експлуатованих родовищ виснажує сировинну базу гірничорудних підприємств, більша частина якої стає відходами, шламом, утворюються терикони. У рамках реабілітації території шахт часто використовують наносний ґрунт, який має свої специфічні риси в умовах зростаючого техногенезу. З’ясовано, що кількість бактерій у всіх зразках ґрунту зменшується через дефіцит органічних речовин і формування несприятливих умов існування. Мікоміцети, як поліфункціональні компоненти ґрунтової біоти, є стрес-толерантами за типом життєвої стратегії, з економним використанням і перерозподілом елементів живлення в наносному ґрунті. На техногенних ґрунтах одними з перших поселенців з’являються представники родів Mucor sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Cladosporium sp. Виявлені зміни в кількісному та якісному складі мікробіоти в техногенному ґрунті досліджених зразків є базовими для подальшого тривалого моніторингу стану довкілля Кіровоградської області, а також можливостей складання прогнозу щодо токсичної дії промислових викидів на біоту регіону загалом.

Посилання

Бровко Ф. М., Юхновський В. О. Техногенні сукцесії на відвальних ландшафтах. Вісник ХНАУ. Лісове господарство. 2010, № 5. С. 181–191.

Денисик Г. І., Задорожня Г. М. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу. Вінниця, Кривий Ріг, 2013, 230 с.

Національний стандарт України. Якість ґрунту. ДСТУ 7845-2015, 42 с.

Іутинська Г. О. Грунтова мікробіологія : навчальний посібник / Г. О. Іутинська. Київ : Арістей, 2006. 284 с.

Методи експериментальної мікології. Довідник / під ред. В. Й. Білай. Київ : Наукова думка, 1982. 550 с.

Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження / Андреюк К. І., Іутинська Г. О., Антипчук А. Ф. та ін. Київ : Обереги, 2001. 240 с. (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

Жданова Н. М. Моніторинг мікроміцетів при визначенні екологічного стану ґрунтів / Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. Київ : Фітосоціоцентр, 2002. С. 146–152.

Вишенська І. Г., Олексієнко А. В. Енергетичний потенціал ґрунтів широколистяних лісів НПП «Голосіївський». Наук. записки НаУКМА. Біологія і екологія, 2020, т. 3. С. 24–32.

Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум : навчальний посібник / А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с. + 0,5 вкл.

Pianka E.R. On r and K selection // Amer.Naturalist. 1970. 104. P. 592–597.

Антоняк Г. Л., Калинець-Мамчур З. І., Дудка І. О., Бабич Н. О., Панас Н. Є. Екологія грибів : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 628 с.

Дудка І. О., Андріанова Т. В., Придюк М. П. Гриби у природних і антропогенних екосистемах / Укр. ботан. журн., 2005, т. 62, № 5, 739–745.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ