Авторам

Завантажити інформаційний лист

 

Графік комплектації та публікації випусків

№ 10 (38), 2024 

Останній термін подачі матеріалів – 30 червня 2024 р.

Розміщення випуску на сайті – до 30 грудня 2024 р.

№ 9 (37), 2023

Останній термін подачі матеріалів – 30 червня 2023 р.

Розміщення випуску на сайті – до 30 грудня 2023 р.

Умови публікації

Для опублікування статті у науково-теоретичному збірнику «Геохімія техногенезу» № 10 (38), 2024 необхідно:
▶ Заповнити довідку про автора (посилання)
▶На електронну адресу geochem@igns.kyiv.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
Зразок оформлення назви електронного файлу: Шевченко_І.І._стаття.

Редакційна колегія проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4 тижнів.

Публікація у журналі безоплатна.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії журналу, фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень, стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання.

Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

До статті авторів з інших установ повинен додаватись акт експертизи даної установи щодо можливості відкритої публікації поданих матеріалів.

Редакція залишає за собою право вносити орфографічні, лексичні та синтаксичні зміни у матеріал статей без узгодження з авторами за умови збереження змісту.

Вимоги до оформлення

До опублікування у Збірнику приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання). Кожен автор може подати не більше двох статей в одному випуску.

Статті приймаються обсягом 8-20 сторінок (разом з літературою, розширеними анотаціями) формату А-4, через 1,5 інтервали для основного тексту, для анотацій та літератури. Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см. Шрифт основного тексту: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows. У статті не повинно бути переносів слів. Номери сторінок не проставляти.

Статті подаються українською чи англійською мовами.
Питання, пов’язані з публікацією наукових оглядів (не більше 9000 слів і 10 рисунків), вирішуються редколегією на підставі заздалегідь наданої авторами розширеної анотації роботи та транслітерованого списку літератури.

Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгорі ліворуч). Нижче зліва – назва статті великими літерами (шрифт напівжирний Times New Roman, розмір – 12), вирівнювання по лівому краю. Нижче – прізвище та ініціали авторів, (звичайними літерами, шрифт напівжирний, прямий, розмір – 12).

З нового рядка: прізвище та ініціали кожного з авторів із зазначенням наукового звання, посади, установи, де працює автор, електронної адреси (розмір – 8). Назва, ПІБ, посади, наукові звання, ORCID та адреси дублюються англійською мовою перед відповідною анотацією.

План статті:

 1. вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
 2. останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 3. мета статті (постановка завдання);
 4. виклад власне матеріалу дослідження;
 5. висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути:

 • інформативними (без загальних слів);
 • структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті);
 • змістовними (відображати основний зміст статті; описувати основні цілі дослідження; висвітлювати найбільш значущі результати);
 • містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, що запропоновано, що виявлено і т.д.);
 • не містити посилань та абревіатури.

Анотація українською та англійською мовами обов’язкові та мають містити кожна не менше 1800 знаків.

Таблиці та рисунки повинні мати назви двома мовами: українською та англійською. Шрифт TimesNewRoman (розмір 10 pt).

Ілюстрації надавати в електронному вигляді у форматі COREL, TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків, 600 dpi — для штрихових. Текстові написи на рисунках, незалежно від мови статті, повинні бути англійською.

Бібліографія. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у хронологічному порядку.

Список літератури. Список використаної літератури оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз – згідно зі стандартом Наrvаrd. Бібліографічні дані повинні містити (транслітеровані латиницею) прізвища та ініціали всіх авторів статті/книги, рік публікації (в круглих дужках), назву журналу/книги, том і номер випуску журналу, (для книг – видавництво і місце видання), сторінковий інтервал статті, DOI (за наявності). 

Цитування джерел в тексті повинно оформлятися наступним чином:
Приклад: (Пушкарьов, 2004).
На двох авторів: (Забулонов, Долін 2022).
Якщо посилання зроблене на роботу трьох або більше авторів, після першого імені вказувати та ін .: (Яковлєв та ін, 2019).
Посилання на неопубліковані матеріали не дозволяються.

Наприклад:

Література

 1. Тарасевич Ю.И. Cтроение и химия поверхности слоистых силикатов. Киев: Наук. Думка, 1988. 248 с.
 2. Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М. Взаємодія тритієвої води з глинистими мінералами Зб. наук. пр. Інтугеохімії навколиш. середовища. 2010. Вип. 18. с. 149–161.
 3. AliA.A., El-BishtawiR. Removal of lead and nickel ions using zeolite tuff. J. Chem. Technol. and Biotechnol. 1997. 69. р. 27–34.
 4. Yi, N., Xu, J., Yan, L. and Huang, L. (2020), Task optimization and scheduling of distributed cyber–physical system based on improved ant colony algorithm. Future Generation Computer Systems, Vol. 109, pp. 134–148. https://doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

References

 1. Tarasevich, Yu.I. (1988), Stroenie i himiya poverhnosti sloistyh silikatov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 248 p.
 2. Pushkar’ov, O.V. and Priymachenko, V.M. (2010), Zb. nauk. pr. Іnst. Geohіmії Navkolyshn’ogo Seredovyshcha, Kyiv, UA,Vyp. 18: 149–161.
 3. Ali, A.A. and El-Bishtawi, R. (1997), J. Chem. Technol. and Biotechnol., 69: 27–34
 4. Yi, N., Xu, J., Yan, L. and Huang, L. (2020). Future Generation Computer Systems109: 134–148doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

 

Приклад оформлення

УДК 550.47:550.424

Долін В.В., Бобков В.М., Орлов О.О.

Долін В.В., доктор геологічних наук, професор, заступник директора, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», ORCID 0000-0001-6174-2962, vdolin@ukr.net
Бобков В.М., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», ORCID 0000-0002-3857-5075, vbobkov2021@ukr.net
Орлов О.О., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», ORCID 0000-0003-2923-5324, orlov.botany@gmail.com

БІОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФРАКЦІОНУВАННЯ ТРИТІЮ ЖИВЦЯМИ ВЕРБИ БІЛОЇ

У модельному експерименті вивчено особливості перерозподілу водної форми тритію в закритій екосистемі на основі свіжозрізаних живців верби білої (Salix alba L.)… (обсяг не менше 1800 символів)
Ключові слова: тритієва вода, свіжозрізані живці верби без коріння та листя, всмоктування через перидерму, транспірація через перидерму, сік рослин, біокінетичні параметри.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями. Як відомо, світло відіграє ключову роль у процесах фотосинтезу рослин, який відбувається в листі (Пушкарьов, 2010). Але, крім нього, у рослинах відбуваються також й інші фізіологічні процеси — рух соку, транспірація, міграція води та солей через стінки клітин тощо…

Література (оформлення згідно з ДСТУ 8302:2015)

1. Тарасевич Ю.И. Cтроение и химия поверхности слоистых силикатов. Киев: Наук. Думка, 1988. 248 с.
2. Пушкарьов О.В., Приймаченко В.М. Взаємодія тритієвої води з глинистими мінералами. Зб. наук. пр. Ін-тугеохімії навколиш. середовища. 2010. Вип. 18. С. 149—161.
3. Ali A.A., El-Bishtawi R. Removal of lead and nickel ions using zeolite tuff. J. Chem. Technol. and Biotechnol. 1997. Issue 69. pp. 27—34.
4. Yi N., Xu J., Yan L. and Huang L. Task optimization and scheduling of distributed cyber–physical system based on improved ant colony algorithm. Future Generation Computer Systems. 2020. Vol. 109, pp. 134–148. doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

References (оформлення згідно з Harvard Referencing Style)

1. Tarasevich, Yu.I. (1988), Stroenie i himiya poverhnosti sloistyh silikatov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 248 p.
2. Pushkar’ov, O.V. and Priymachenko, V.M. (2010), “Vzaiemodiia trytiievoi vody z hlynystymy mineralamy”, Zb. nauk. pr. Іnst. Geohіmії Navkolyshn’ogo Seredovyshcha, Kyiv, Vyp. 18: 149–161.
3. Ali, A.A. and El-Bishtawi, R. (1997), “Removal of lead and nickel ions using zeolite tuff”, J. Chem. Technol. and Biotechnol., 69: 27–34.
4. Yi, N., Xu, J., Yan, L. and Huang, L. (2020), “Task optimization and scheduling of distributed cyber–physical system based on improved ant colony algorithm”, Future Generation Computer Systems, 109: 134–148. doi.org/10.1016/j.future.2020.03.051

BIOKINETIC PARAMETERS OF TRITHIUM FRACTIONATION BY FRESH WILLOW CUTTINGS

Dolin V.V., Bobkov V.M., Orlov O.O.

Dolin V.V., Doctor of Geological Sciences, Prof., Research Director, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, ORCID 0000-0001-6174-2962, vdolin@ukr.net
Bobkov V.M., PhD in Chemistry, Senior Researcher, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, ORCID 0000-0002-3857-5075, vbobkov2021@ukr.net
Orlov O.O., Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, State Institution «The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine», ORCID 0000-0003-2923-5324, orlov.botany@gmail.com

A model experiment was carried out to study the peculiarities of redistribution of the aqueous form of tritium in a closed ecosystem using freshly cut cuttings of white willow (Salix alba L.)… (обсяг не менше 1800 символів)
Key words: tritium water, freshly cut willow cuttings without roots and leaves, absorption through the periderm, transpiration through the periderm, plant sap, biokinetic parameters.

Редколегія Збірника звертається до авторів з проханням дотримуватись належних вимог щодо оформлення поданих статей.